Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutukset

Qvidja Kraft tuottaa kotimaista biopolttoainetta, biometaania. Biopolttoaineen käyttö vähentää tarvetta käyttää fossiilisia polttoaineita. Ihminen on häirinnyt hiilen kiertokulkua luonnossa pahasti. Seurauksena muun muassa hiilidioksidipitoisuudet ilmakehässä kasvavat ja lämpötila maapallolla nousee. Tarvitaan ripeästi halpaa ja yksinkertaista tekniikkaa, jotta hiilen kierto luonnossa palaisi normaaliksi.

Qvidja Kraft on kehittänyt biometanointimenetelmän, jolla biometaania voidaan tuottaa nykyistä huomattavasti tehokkaammin. Biometaania tuotetaan teollisuuden sivuvirroista: häkäkaasusta, hiilidioksidista ja vedystä. Aiemmin ilmakehään päässeet päästöt muunnetaan raaka-aineeksi ja takaisin polttoainekiertoon. Menetelmä on paitsi tehokas uusiutuvan energian lähde, myös teknisesti hiilinielu, joka sitoo ja säilöö hiiltä.

Menetelmällä kaasun saantoa olemassaolevissa biokaasulaitoksissa on mahdollista lisätä jopa 60 prosenttia. Biometanointi parantaa uusiutuvan energian teknologioiden – tuuli- ja aurinkovoiman, puukaasun ja biokaasun – kannattavuutta.

Raaka-aineena käytetään hukkapuuta, jolloin biometanointi ei kilpaile ruoantuotannon kanssa

Qvidja Kraftin biokaasutuksessa käytetään hukkapuuta, harvennuspuuta ja muuta aiemmin biokaasun valmistamiseen kelpaamatonta jätettä. Mitä ligniinipitoisempaa eli puumaista eloperäinen raaka-aine on, sitä huonommin metaanimikrobit pystyvät raaka-ainetta ”sulattamaan”. Siksi nykyisissä bioreaktoreissa käytetään raaka-aineena ruuanjätteitä ja pellosta korjattua tuoretta heinää tai maissia.

Kun raaka-aineena voidaankin käyttää hukkapuuta, biopolttoaineiden raaka-ainepohja siis laajenee, eikä biometanoinnin tarvitse kilpailla varsinaisen ruoantuotannon kanssa. Puumaiset, monivuotiset heinät, pensaat ja nopeakasvuiset puut eivät kilpaile ruuantuotannon kanssa eivätkä myöskään kuluta elävää maaperää kuten peltoviljely.

Qvidja Kraftin menetelmä tarjoaa suomalaisille cleantech-yrityksille uusia mahdollisuuksia kierrättää jätteitä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Menetelmä lisää energiaomavaraisuutta ja energiaturvallisuutta. Se vähentää riippuvuutta tuontipolttoaineista. Kehitetty biometaanireaktori sopii hyvin niin pieniin maatilan laitoksiin kuin megawattien teollisuusmittakaavan laitoksiin. Menetelmä sopii sekä hajautettuun että keskitettyyn energiantuotantoon.

Uusiutuvan energian varastointi

Tällä hetkellä uusiutuvan energian hyödyntämistä rajoittaa energian varastoinnin ongelma. Akuilla pystytään varastoimaan tuuli- ja aurinkosähköä korkeintaan vuorokauden ajaksi, mikäli sähkön kulutus on normaalia. Varastoimalla energia metaaniksi ei määrällä ole periaatteessa ylärajaa. Metaanilla on kaikista uusiutuvan energian varastointimuodoista pisin varastointiaika ja laajin varastointikapasiteetti.

Liikennepolttoaine

Tuotettu biometaani voidaan hyödyntää suoraan liikennepolttoaineena. Se soveltuu myös muuhun biokaasulla toimivaan teknologiaan.

Jos nestemäisistä polttoaineista siirrytään metaaniin, hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti. Biometaani on erinomainen auton polttoaine, koska keuhkoille vaarallisia hiukkasia ei synny lainkaan.